Customer service - Contact us

Sklep VisitGdansk
ul. Uczniowska 22 

tel: +48 58 305 70 80
e-mail: sklep@visitgdansk.com

Opening hours:
Monday - Friday: 8:00-16:00

send a message


 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Klauzula informacyjna / Information Clause


1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Uczniowska 22, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com

The Controller of the data is Stowarzyszenie Gdanska Organizacja Turystyczna with its registered office in Gdansk (80-830), ul. Uczniowska 22, entered into the register of associations, other social and professional organisations, charity foundations and other independent public healthcare institutions of the National Court Register, kept by the District Court Gdansk-North in Gdansk under KRS (National Court Register) no. 0000139108, holding NIP (tax identification number) 5832887298, tel: 58 305 70 80, email address:got@visitgdansk.com

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja Turystyczna: Daria Sarnowska, adres e-mail: iod@jestemzgdanska.pl

Contact information for the Data Protection Officer at Stowarzyszenie Gdanska Organizacja Turystyczna: Daria Sarnowska, e-mail address: iod@jestemzgdanska.pl

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - prawnie uzasadnionego interesu.

Your data will be processed for the purposes of accepting and responding to a contact request form, pursuant to Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 - a legitimate interest.

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji).

Your personal data may be shared with entities that process personal data at the Controller’s request, i.e. suppliers of IT services and other entities according to the applicable regulations (for example: court, police).

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

You have the right to access, rectify and erase the data or limit its processing, as well as the right to object or request the cessation of personal data processing and portability, the right to withdraw your consent at any time, and to lodge an appeal with the supervisory authority.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do udzielenia odpowiedzi.

Provision of personal data is voluntary; however, their processing is required in order to reply to a request.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

The personal data shall not be processed by automated means, including profiling.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

The Controller does not intend to transfer the personal data to a third country or an international organisation.

9. Pani / Pana dane będą przetwarzane do czasu zamknięcia sprawy, która była przedmiotem korespondencji.

Your personal data is processed until the subject of the correspondence is closed.