Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowska 22, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.:58 305 70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja Turystyczna: Daria Sarnowska, adres e-mail: iod@jestemzgdanska.pl

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów:

a. rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);

b. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);

c. prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Gdańską Organizację Turystyczną (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);

d. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).

e. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystycznąnewsletteru za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).

f. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną ofert promocyjnych partnerów GOT za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).

4. Klient w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Klienta w każdym czasie sprostowane, usunięte lub może ograniczyć przetwarzanie. Klient ma prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Klienta poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

 6. Gdańska Organizacja Turystyczna ma prawo przekazać dane osobowe Klienta podmiotom, które przetwarzają je na potrzeby Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, a także respektując instrukcje Gdańskiej Organizacji Turystycznej mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

 7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom i organizacjom współpracującym z Gdańską Organizacją Turystyczną za zgodą Klienta oraz instytucją upoważnionym z mocy prawa.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.