Klauzula informacyjna

  1.      Administratorem danych jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Uczniowska 22, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.:58 305 70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com
  2.      Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja Turystyczna: Daria Sarnowska, adres e-mail: iod@jestemzgdanska.pl
  3.      Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - prawnie uzasadnionego interesu.
  4.      Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji).
  5.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do udzielenia odpowiedzi.
  7.      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9.      Pani / Pana dane będą przetwarzane do czasu zamknięcia sprawy, która była przedmiotem korespondencji.