REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie konsumenci (dalej jako „Konsumenci” bądź „Klienci”) mogą korzystać ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.visitgdansk.com („Serwis”) i składać za jego pośrednictwem zamówienia na oferowane w Serwisie:
a) produkty podstawowe, takie jak przykładowo: gadżety, upominki, wydawnictwa turystyczne
b) produkty specjalne, takiej jak przykładowo Karta Turysty
zwane dalej jako „Towary”.
2. Sprzedaż produktu specjalnego w postaci Karty Turysty odbywa się dodatkowo zgodnie z regulaminem Karty Turysty dostępnym pod adresem www.kartaturysty.visitgdansk.com. W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminem Karty Turysty zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Karty Turysty.
3. Zarządcą Serwisu jest Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ul. Uczniowska 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000139108 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5832887298, REGON: 192882979. e-mail: got@visitgdansk.com, nr tel.: +48 58 305 70 80 (dalej jako „Sklep”).
4. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Warunkiem niezbędnym korzystania z Serwisu jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
6. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub godzącym w dobre obyczaje.
7. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej.
8. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Serwisie. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
9. Udzielanie informacji dotyczących Serwisu, jak również załatwianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu jest możliwe telefonicznie pod numerem +48 58 305 70 80 w godz. 8:00–16:00 bądź całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: got@visitgdansk.com


§ 2


1. Szczegółowe informacje dotyczące Karty Turysty oraz innych produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zostały zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Za pośrednictwem Serwisu mogą być organizowane promocje dotyczące sprzedaży produktów podstawowych i specjalnych.
3. Promocje organizowane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu określonej promocji. W razie wątpliwości pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia regulaminu określonej promocji.
4. Promocje mogą mieć charakter czasowy lub obowiązywać do wyczerpania oferty promocyjnej.
5. W sprzedaży promocyjnej biorą udział jedynie Towary wskazane przez Sklep. W celu udziału w sprzedaży promocyjnej należy spełnić warunki określone w regulaminie określonej promocji.
6. Udział w sprzedaży promocyjnej jest zawsze dobrowolny, a uczestnictwo w niej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień regulaminu określonej promocji. Poprzez uczestnictwo w sprzedaży promocyjnej uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad oraz potwierdza spełnienie wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w sprzedaży promocyjnej.
7. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od Sklepu, w tym problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do sprzedaży promocyjnej. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępności do Serwisu i promocji.
8. Sklep ma prawo do przerwania sprzedaży promocyjnej w każdym jej czasie, za podaniem przyczyny, oraz ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie określone promocji. Dokonane w ten sposób zmiany nie są skuteczne wobec uczestników, którzy dokonali zakupu w ramach sprzedaży promocyjnej przed datą jej przerwania lub zmiany regulaminów.
9. Promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi innymi promocjami dotyczącymi Karty Turysty. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
10. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu sprzedaży promocyjnej należy składać na piśmie na adres: Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530  Gdańsk. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w sprzedaży promocyjnej Klientów, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają jego uzasadnione interesy Sklepu lub Serwisu, godzą w ich wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo polegają na notorycznym naruszaniu niniejszego Regulaminu lub regulaminu określonej promocji.
12. Regulaminy promocji będą udostępniane za pośrednictwem Serwisu.

§ 3


1. Złożenie zamówienia w Serwisie następuje po wypełnieniu pól formularza, który należy następnie przesłać za pośrednictwem Serwisu do Sklepu.
2. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na podany przez Klienta adres e-mail przy logowaniu .
3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni od końca dnia roboczego, w którym złożono zamówienie. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś za koniec dnia roboczego godz. 15:30.


§ 4


1. Klient jest informowany o przyjęciu zamówienia poprzez wysłanie odrębnej od przewidzianej w § 3 ust. 2 Regulaminu wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep stanowi warunek konieczny skutecznego zawarcia umowy z Klientem.


§ 5


1. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
2. Wszelkie zmiany w zamówieniu złożonym przez Klienta bądź jego cofnięcie może nastąpić wyłącznie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Klient może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail: got@visitgdansk.com lub telefonicznie pod numerem +48 58 305 70 80.

§ 6


1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresu dostawy przez przewoźnika dostarczającego Towary.
2. W przypadku złożenia przez Klienta kilku zamówień w trakcie jednego dnia roboczego, zamówione towary mogą zostać wysłane łącznie po skompletowaniu całości zamówienia.
3. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT.

§ 7


1. Płatności za zamówione Towary Klient dokonuje według własnego wyboru, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
a) poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez Sklep lub podmiot działający na zlecenie Sklepu,
b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 89 1090 2590 0000 0001 3084 6351
2. Sklep dokonuje zwrotu Płatności w przypadku, gdy nie dojdzie do potwierdzenia zamówienia w trybie określonym w § 4 Regulaminu. Uiszczona cena zostanie w całości zwrócona Klientowi. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta.

§ 8


1. Dostawy Towary zamówione w Sklepie dostarczane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika dostępnym tutaj (Poczta Polska).
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy, jednak dokłada wszelkiej staranności, by dostawa nastąpiła w jak najkrótszym terminie.
3. Przy dostarczeniu zamówionego Towaru należy go rozpakować i sprawdzić zgodność z zamówieniem. Stwierdzone uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem należy niezwłocznie zgłosić Sklepowi.
4. W przypadku Karty Turysty, lub innego Towaru, którego niezgodność z zamówieniem można zweryfikować w trakcie jego użytkowania, Klient powinien o jego uszkodzeniu lub braku zgodności z zamówieniem poinformować Sklep niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania, podając okoliczności, w których stwierdzono uszkodzenie lub brak zgodności Towaru z zamówieniem.

§ 9


1. Klientowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Od umowy odstępuje się poprzez złożenie Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do wykorzystania wzoru formularza, jednak bez względu na formę odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie przez Klienta wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu Towaru do Sklepu.
5. W przypadku Karty Turysty Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, a okres świadczenia usług na jej podstawie został oznaczony w umowie (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 10


1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Towar ma wadę fizyczną bądź prawną (rękojmia).
2. Reklamacje Towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przesyłając reklamację na piśmie drogą pocztową na adres Sklepu określony w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do wykorzystania wzoru formularza, jednak bez względu na formę złożenia reklamacji konieczne jest zachowanie wymogów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu towaru. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zapoznanie się z reklamowanym Towarem.
4.5. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Turysty Klient jest dodatkowo zobowiązany do spełnienia wymogów przewidzianych w punkcie VI regulaminu Karty Turysty.

§ 11

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowska 22, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja Turystyczna: Daria Sarnowska, adres e-mail: iod@jestemzgdanska.pl 
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów:

a) rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);

b) wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);

c) prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Gdańską Organizację Turystyczną (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);

d)wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).

e) wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną newsletteru za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).

f) wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną ofert promocyjnych partnerów GOT za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).

4. Klient w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Klienta w każdym czasie sprostowane, usunięte lub może ograniczyć przetwarzanie. Klient ma prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Klienta poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
6. Gdańska Organizacja Turystyczna ma prawo przekazać dane osobowe Klienta podmiotom, które przetwarzają je na potrzeby Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, a także respektując instrukcje Gdańskiej Organizacji Turystycznej mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom i organizacjom współpracującym z Gdańską Organizacją Turystyczną za zgodą Klienta oraz instytucją upoważnionym z mocy prawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.

§ 12


1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.visitgdansk.com oraz w jego siedzibie.
2. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.sklep.visitgdansk.com z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, w jego miejsce zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
4. Do sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu oraz obsługi Klientów znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

REGULAMIN KARTY TURYSTY


I. DEFINICJE


1. Projekt Karta Turysty– oferta specjalna dla odwiedzających województwo pomorskie, mająca na celu promocję turystyczną.

2. Organizator – Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22 , wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298.
3. Partner – podmiot będący uczestnikiem Projektu Karta Turysty który na podstawie umów zawartych z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi Użytkownikom Karty na specjalnych warunkach, określonych w Przewodniku.
4. Obiekt – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Karta Turysty.
5. Przewodnik – informacja o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów Przewodnik zawiera dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis i jest dostępny na stronie www.visitgdansk.com/kartaturysty.
6. Użytkownik Karty – nabywca Karty Turysty, który dokonał Aktywacji Karty.
7. Karta Turysty – plastikowa karta stanowiąca nośnik danych elektronicznych Pakietów, posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny, posiadająca dane Użytkownika Karty (personalizowana). Nośnik może być wykorzystany wielokrotnie, do umieszczenia na nim nieograniczonej ilości Pakietów wykupionych przez jego właściciela.
8. Pakiety – specjalne oferty Partnerów kierowane do Użytkowników Karty i obowiązujące przez okres Opcji czasowej od momentu Aktywacji Pakietu. Pakiety umieszczane są na Karcie Turysty w postaci danych elektronicznych.
9. Aktywacja Pakietu – Aktywacja Pakietu dokonywana jest w momencie jego sprzedaży przez Użytkownika Karty i następuje poprzez wskazanie daty aktywacji przez Użytkownika Karty. Aktywacja pakietu może nastąpić wyłącznie w okresie jego obowiązywania, wskazanym każdorazowo przy opisie danego Pakietu. Od momentu Aktywacji Pakietu rozpoczyna bieg Opcja czasowa.
10. Opcja czasowa – 24,48 lub 72 godziny - w zależności od rodzaju wykupionego Pakietu.
11. Pakiet– bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie dodatkowej oferty Karty Turysty, honorowanej w Obiektach opisanych w Przewodniku , uprawniająca do rabatów, ulg lub świadczeń opisanych w Przewodniku.
12. Pakiet „Komunikacja” – bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie dodatkowej oferty z Opcją Czasową, honorowanej w środkach transportu publicznego na terenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (Kolejowo-komunalny bilet metropolitalny wszystkich organizatorów) na zasadach określonych w Uchwale nr 20/2007 z późn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dostępnej w aktualnej wersji na stronie internetowej www.mzkmg.org, które mogą ulegać zmianie na warunkach określonych w ww. dokumentach.
13. Czytnik – sprzęt kontrolerski umożliwiający sprawdzenie, czy na danej Karcie Turysty znajduje się aktywowany Pakiet, uprawniający do wejścia do Obiektu, uzyskania rabatu, skorzystania z innego świadczenia.
14. Autoryzowany punkt sprzedaży – Punkt Informacji Turystycznej zarządzany przez Organizatora. Lista Autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.visitgdansk.com/kartaturysty.
15. Partnerski punkt sprzedaży – inny punkt sprzedaży Karty Turysty oraz Pakietów. Partnerskie punkty sprzedaży wymienione są na stronie visitgdansk.com/kartaturysty

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Karta Turysty stanowi ofertę rabatów, ulg lub świadczeń udzielanych przez Partnerów w ramach poszczególnych Pakietów opisanych szczegółowo w Przewodniku i obowiązujących przez czas wskazany w Przewodniku.
2. Oferta zniżek w ramach poszczególnych Pakietów jest dostępna od momentu wprowadzenia Pakietu na Kartę Turysty. Pakiet jest to bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie Karty Turysty:
a. jest honorowany w Obiektach lub przez Partnerów opisanych w Przewodniku na zasadach opisanych w Przewodniku. Informacje na temat świadczeń oferowanych w ramach danego Pakietu znajdują się w Przewodniku;
b. skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia w ramach Pakietu może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności Karty Turysty i Pakietu w Czytniku, dostępnym w danym Obiekcie. Użytkownik Karty zobowiązany jest udostępnić Partnerowi Kartę Turysty w celu wykonania weryfikacji. W razie wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów. W przypadku braku udostępnienia Karty Turysty lub w przypadku stwierdzenia braku jej ważności lub braku ważnego Pakietu oraz w przypadku braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz Karty Turysty nie jest jej właścicielem, Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia.
3. Pakiet „Komunikacja” jest to bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie Karty Turysty:
a. obowiązuje w czasie biegu Opcji czasowej;
b. uprawnia do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz pociągami SKM pomiędzy stacjami Luzino i Cieplewo (bez ograniczeń odcinkowych i strefowych) na zasadach określonych w Uchwale nr 20/2007 z późn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dostępnym w aktualnej wersji na stronie internetowej www.mzkmg.org;
c. uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich liniach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo i pociągami Przewoźników Kolejowych - Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Przewozów Regionalnych (PR) - na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje Babi Dół, Cieplewo, Luzino oraz Reda Rekowo na zasadach określonych w Uchwale nr 20/2007 z późn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dostępnym w aktualnej wersji na stronie internetowej www.mzkmg.org.
4. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez rozszerzenie ich o dodatkowe Obiekty, uprawnienia do uzyskania rabatów lub innego rodzaju ulgi bądź usługi. Zmiana oferty, o której mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie od momentu wprowadzenia odpowiedniej zmiany na stronie internetowej www.visitgdansk.com/kartaturysty.
5. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez usunięcie z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług. Zmiana oferty w ramach poszczególnych Pakietów polegająca na usunięciu z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług nie ma zastosowania do wykupionych oraz Aktywowanych Pakietów. Organizator poinformuje o zmianie za pośrednictwem strony internetowej www.visitgdansk.com/kartaturysty.
6. Po aktywacji Pakietu nie jest możliwa zmiana daty ważności Opcji Czasowej.
7. Istnieje możliwość wielokrotnego doładowywania Karty Turysty Pakietami.
8. Pełna lista Partnerów jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.visitgdansk.com /kartaturysty.
9. Karta Turysty nie jest kartą płatniczą.
10. Karta Turysty jest kartą imienną. Dla jej ważności wymagany jest podpis jej właściciela.
11. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.visitgdansk.com/kartaturysty.


III. CENY


1. Ceny sprzedaży Karty Turysty oraz poszczególnych Pakietów są ustalane przez Organizatora.
2. Osoby uprawnione do ulgi mogą nabyć poszczególne Pakiety z zastosowaniem odpowiedniej ulgi.
3. W przypadku Pakietów uprawnienia do ulg przysługują:
a. kombatantom - na podstawie legitymacji kombatanckiej;
b. inwalidom słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
c. emerytom i rencistom oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych na terenie RP) wraz z dokumentem tożsamości;
d. dzieciom w wieku 4 do 7 lat;
e. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;
f. studentom szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej;
g. studentom zagranicznym wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 „Student” lub karty ISIC;
h. doktorantom - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich.
4. W przypadku Pakietu „Komunikacja” uprawnienia do ulg w komunikacji publicznej reguluje Uchwała nr 20/2007 z pózn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Informacje są dostępne na stronie internetowej: www.mzkzg.org
5. Uprawnienia do ulgi mają osoby posiadające przy sobie ważny dokument potwierdzający to uprawnienie. Osoba posługująca się Kartą Turysty z ulgowym Pakietem powinna okazać ważny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi na żądanie Partnera lub uprawnionego kontrolera w środkach komunikacji publicznej oraz w Obiektach.

IV. SIEĆ SPRZEDAŻY

1. Karta Turysty oraz Pakiety są sprzedawane w Autoryzowanych punktach sprzedaży oraz Partnerskich punktach sprzedaży, wymienionych na stronie internetowej www.visitgdansk.com/kartaturysty, a także online – na stronie internetowej www.sklep.visitgdansk.com.
2. Pakiet „Komunikacja” jest sprzedawany wyłącznie w Autoryzowanych punktach sprzedaży.
3. Użytkownik Karty może dokonać zwrotu Pakietu bez podania przyczyny w ciągu 4 godzin od momentu jego zakupu. W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwróci Użytkownikowi Karty zapłaconą przez niego kwotę. Wolę zwrotu Pakietu należy zgłosić Organizatorowi w Autoryzowanym punkcie sprzedaży, z tym że zwrotu Pakietu zakupionego w Partnerskim punkcie sprzedaży można dokonać wyłącznie w tym samym Partnerskim punkcie sprzedaży.
4. Zwrot Pakietu, o którym mowa w ust. 3, nie może nastąpić po skorzystaniu z Pakietu.
5. Pakiet „Komunikacja” nie podlega zwrotowi.

V. REKLAMACJE


1. W przypadku wadliwego działania Karty Turysty lub Pakietu Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym punktem sprzedaży lub Partnerskim punktem sprzedaży, w którym je zakupił.
2. W wypadku wadliwego działania Karty Turysty lub Pakietu zakupionego w sklepie internetowym http://sklep.visitgdansk.com należy niezwłocznie skontaktować się z jednym z następujących punktów sprzedaży:


a) Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk 80-830
tel.: 58 301 43 55
e-mail: GCIT@visitgdansk.com
CZYNNE:
maj - wrzesień: 09.00-19.00 / 7dni w tygodniu
październik - kwiecień: 09.00-17.00 / 7dni w tygodniu

b) Informacja Turystyczna w Galerii Madison
ul. Rajska 10
e-mail: itmadison@visitgdansk.com
CZYNNE 7 dni w tygodniu
poniedziałek - sobota 09:00 - 19:00
niedziela 10:00 - 19:00 (również w niedziele niehandlowe)

c) Informacja Turystyczna i Lotniskowa w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie
ul. Słowackiego 210, Gdańsk 80-298
tel.: 58 348 13 68
e-mail: itlotnisko@visitgdansk.com
CZYNNE:
24 h/dobę / 7 dni w tygodniu

3. Przy zgłaszaniu reklamacji Użytkownik Karty zobowiązany jest do:


a. złożenia reklamacji w formie pisemnej (na dostępnym w punkcie sprzedaży formularzu reklamacyjnym);
b. podania niezbędnych danych: numeru Karty Turysty, daty i godziny ważności Karty lub Pakietu oraz swoich danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem Karty;
c. dokładnego opisania wadliwego działania Karty Turysty lub Pakietu, którego dotyczy reklamacja;
d. okazania Karty Turysty;
e. okazania dokumentu zakupu;
f. wskazania formy przekazania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
4. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 3 od dnia jej złożenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności okaże się to niemożliwe. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wyniesie do 7 dni roboczych. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik Karty zostanie powiadomiony w jednej z form (według wyboru reklamującego) pisemnej przekazanej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Reklamacje z przyczyn niezależnych od Operatora lub Partnerów nie będą uwzględniane.

VI. ZGUBIENIE KARTY


1. Użytkownik Karty powinien niezwłocznie zgłosić jej zgubienie Organizatorowi w Autoryzowanym punkcie sprzedaży.
2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi zgubienia Karty Turysty, Organizator powinien ją niezwłocznie zablokować. Po zablokowaniu Karta Turysty nie będzie mogła zostać ponownie wykorzystana.
3. W przypadku zgłoszenia zgubienia Karty Turysty przez Użytkownika Karty Organizator może w Autoryzowanym punkcie sprzedaży, po pobraniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 pln, przypisać Użytkownikowi Karty nowy numer Karty Turysty. W celu przypisania nowego numeru Karty Turysty Użytkownik Karty powinien przedstawić Organizatorowi paragon zakupu Karty Turysty lub Pakietu oraz jego dane wskazane w formularzu wypełnianym podczas zakupu.

VII. WEJSCIE W ŻYCIE REGULAMINU


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2016.
2. Z dniem 30.04.2016 r. obowiązujący na sezon 2015/2016 Regulamin traci ważność.

VIII. ZMIANY REGULAMINU


Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.visitgdansk.com/kartaturysty z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Kart oraz Pakietów nabytych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.